Coneixem les normes del joc

A partir d’una amplia experiència i d’un profund coneixement
de les normes jurídiques que regulen el nostre Dret, assessorem
en tota mena de procediments tributaris, mercantils i civils,
dissenyant i executant l’estratègia jurídica adequada per a
empreses, entitats i particulars i proporcionant una solució
òptima a cada cas.

 

 

DRET FISCAL I TRIBUTARI

llegir més

 

L’àrea d’Assessorament fiscal de BASIC GRUP té dos àmbits d’actuació; la planificació fiscal i tributaria i les actuacions en front de l’Administració, tant del àrea de Gestió i la Inspecció Tributaria, com davant els Tribunals

 

Assessorament continuat a empreses i particulars

Assessorem en el dia a dia de la fiscalitat tant a particulars com a empreses de tot tipus donat una resposta ràpida i eficient a totes les consultes que es deriven d’un marc legislatiu tant complex. En el cas de les empreses, que no disposen de estructura pròpia ens convertim en els seus assessors interns. Si disposen de departaments fiscals interns resolem totes les seves consultes.

 

Planificació fiscal

Tant per empreses com a particulars i davant un marc legislatiu tant volàtil, assessorem en la cerca de les millors alternatives per tal d’aconseguir l’optimització de la càrrega tributaria.

Aquesta planificació pot abastar des de planificacions successòries, operacions de compravenda patrimonials, reestructuracions empresarials, internacionalització de companyies, …..

 

Fiscalitat de les operacions de reestructuració societària;

Fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat i bescanvi de valors

D’acord amb la figura mercantil adequada per a cada cas i client, optimitzem la càrrega fiscal d’aquest tipus de operacions.

 

Inspeccions tributaries

Acompanyem a l’obligat tributari en el procés inspector, des de la recollida d’informació, planificació de l’estratègia a seguir i actuant com a representant del contribuent en tot el procés d’inspecció fins a la formalització de les Actes definitives.

 

Procediments de gestió tributaria, recurs de reposició i

recursos especials de revisió

Tenim una dilatada experiència en tots el procediments de gestió tributària: verificació de dades, comprovacions limitades i de valors, ajornaments i aplaçaments de pagament.

Donem resposta als requeriments, reclamacions i sol·licituds d’informació de les diferents administracions tributàries de forma àgil i amb la diligencia necessària per tal de minimitzar derivacions a processos d’inspecció i sancionadors.

Analitzem les resolucions dels òrgans administratius i, si es el cas, interposem el recurs potestatiu de reposició previ a la reclamació econòmic-administrativa.

Tramitem els recursos especials de revisió que corresponguin: revisió d’actes nuls de ple dret, actes anul·lables, revocació, rectificació de errades i devolució d’ingressos indeguts.

 

Reclamacions econòmic administratives

(TEAR i TEAC)

En defensa dels interessos dels nostres clients, previ anàlisi de les proves, jurisprudència i la doctrina existent, preparem i presentem Reclamacions davant els Tribunals Econòmics Administratius, tant centrals com regionals, per tal de defensar els interessos del contribuent front l’Administració.

 

Recursos contenciosos administratius

Exhauria la via administrativa, representem al nostre client davant els tribunals contenciòs-administratiu competents

tancar

DRET MERCANTIL

llegir més

 

Assessorament mercantil

Assessorament mercantil integral a tot tipus d’empreses i entitats en tot el seu procés productiu.

Donem suport continuat als òrgans de representació i gestió de la societat tant en la pressa de decisions com en la redacció i formalització dels acords.

 

Constitució i venda de societats

Analitzem les necessitats i l’objecte del negoci a dur a terme per tal de dissenyar el tipus d’entitat jurídica a constituir, així com la seva organització i normativa social. Portem a terme tot el procés de constitució des de la sol·licitud del nom social, redacció dels estatuts, formalització de la constitució davant notari i registre en el Registre Mercantil.

Disposem de una cartera de societats, recent constituïdes i inactives per a la seva venda i modificació estatutària. Intervenim en tot el procés fins a l’entrega de la societat junt amb la seva escriptura de constitució, NIF, registre i llibres d’actes i de socis.

 

Ampliacions i reduccions de capital

Col·laborem amb les empreses en racionalitzar la estructura de capital i dissenyem les ampliacions de capital amb aportació dinerària o no dinerària que calguin, així com les reduccions de capital que siguin necessàries per compensar pèrdues o per restituir aportacions.

 

Reestructuracions societàries.

Fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat i bescanvi de valors

Amb una dilatada experiència en aquest àmbit i conjuntament amb els departaments de Consultoria i Gestió, assessorem i acompanyem a la direcció de la/es companyia/es implicades en tot el procés de reestructuració societària.

Planifiquem des dels àmbits legals, econòmics i financers tot el procés de reestructuració. Assessorem en la negociació, elaborem els acords previs i fem revisió legal de les implicacions contractuals de l’operació (Due Diligence Legal). Desenvolupem tota la documentació mercantil consensuats amb els diferents registres implicats, mercantil i de la propietat, i formalitzem i assistim en la conclusió del projecte.

 

Dissolucions i liquidacions

Assessorem en el procediment adequat per a la correcta dissolució i posteriors liquidació de tots tipus de societats fins a la total inscripció de la societat dissolta.

 

Negociacions en conflictes societaris

Protecció del soci minoritari i impugnació d’acords. Responsabilitat dels administradors, falsedat documental, administració deslleial i imposició d’acords abusius.

 

Contractació mercantil

A través de la negociació i redacció dels corresponents contractes mercantils, defensem els drets dels nostres clients perseguint l’optimització dels resultats en les seves operacions mercantils, ja siguin ordinàries com extraordinàries, minimitzant els riscos i amb la plena seguretat jurídica.

 

Gestió mercantil (llibres d’actes i de socis)

Ens encarreguem de tota la tramitació que es deriva de tots els assumptes mercantils: comunicacions a la Agencia tributària, liquidacions d’impostos i presentació de les escriptures als registres corresponents.

Redacció, transcripció i custodia del llibres d’actes i de socis.

 

Fusions i adquisicions

Donem suport i assessorament en tot el procés de compra i venda de societats i negocis. Planifiquem la estructura mercantil adequada per a cada situació i empresa, negociem i redactem els acords previs entre socis i compradors. Elaborem tota la documentació legal fins a la negociació i redacció del document final de compra o fusió (contractes de compravenda, protocols, escriptures de fusió, ..)

Due Diligence Legal: Efectuem una revisió legal prèvia incidint en els aspectes econòmics, mercantils, contractuals, fiscals i laborals de la societat a comprar o fusionar. La Due Diligence es un eina essencial en tot procés de compra i pot ser encarregada tant pels venedors que volen oferir una imatge acurada de la societat com pels compradors que d’aquesta manera podran detectar possibles contingències que els ajudaran a minimitzar el risc de la seva inversió.

tancar

DRET CIVIL

llegir més

 

Assessorem als nostres clients en tota classe de processos en matèria de dret civil, en totes les seves instancies e institucions. En especial: accions de responsabilitat contractual i extracontractual, conflictes derivats de tot tipus de contractes, processos en matèria de dret successori i família.

tancar

DRET PROCESSAL

llegir més

 

Procediments civils i mercantils.

Arbitratge.

Procediment Contenciós-administratiu

tancar

PROCESSOS D’EXECUCIÓ

llegir més

 

Execucions provisionals i definitives de sentències i títols no judicials.

Procediments monitoris i canviaris (lletres de canvi, xecs i pagerès).

tancar