Amb nosaltres
pots decidir el teu futur

A través del servei de Diagnòstic ràpid detectem àrees de

millora o creixement de l’organització, dissenyem i executem

els Projectes de Consultoria –de Negoci, Financera i/o

d’Organització/Sistemes d’Informació–, donant suport també

a la Implantació i Seguiment de les mesures resultants dels

projectes.

 

CONSULTORIA DE NEGOCI

llegir més

 

Plans Estratègics / Quadre de Comandament Integral (BSC)

Acompanyem a Empreses que vulguin reformular els seus objectius empresarials, a descriure les accions necessàries per a aconseguir-ho, a establir mecanismes de seguiment per garantir la consecució dels objectius, millorant el seu sistema de Planificació i Gestió. Tot això seguint la metodologia del Quadre de Comandament Integral que facilita la comprensió i apropiació de l’estratègia per part de tota l’organització.

 

Plans de Negoci i Plans de Viabilitat

Ajudem a Empreses que volen abordar una Inversió en un nou negoci o que ha de reformular el seu negoci actual i desitgen disposar d’un marc de valoració d’escenaris per dimensionar les necessitats financeres, els mitjans necessaris (físics i humans), mesurar la sensibilitat entre els diferents paràmetres del model de negoci i avaluar les possibilitats d’èxit, establint un marc de recomanacions per garantir l’èxit del projecte. (exemples?)

 

Implantació de Sistemes de Control de Gestió / Quadres de Comandament departamentals

Disposar d’un Sistema de Control de Gestió (SCG), garanteix una utilització efectiva i eficient dels Recursos per a la consecució dels Objectius fixats, a tota l’empresa o a qualsevol dels components a la seva cadena de Valor. Per a aconseguir-ho, es dissenya i implementa un procés cíclic de Planificació d’objectius, recollida d’informació, anàlisi de compliment d’objectius i presa de decisions correctores. Una de les eines resultants son els Quadres de Comandament Departamentals que ajuden a fixar objectius i a seguir resultats.

 

Disseny i Control de Projectes de Fusió/Integració empresarial

L’èxit d’un procés de reestructuració empresarial com a conseqüència de la fusió o integració amb una altra societat o per l’absorció de l’activitat d’una altra, vindrà donat en gran mesura de la Gestió del propi procés. Per això, dissenyem el projecte d’integració, planificant les accions necessàries per a la unificació de les operacions, dimensionant els recursos físics i humans per a la nova situació, ajudem a constituir l’equip de projecte que gestionarà integralment el canvi (Processos, Persones i mitjans) i proporcionem un model de Gestió i Seguiment del projecte

tancar

CONSULTORIA FINANCERA

llegir més

 

Diagnòstic econòmic financer

Un primer pas per tal d’iniciar un procés de consultoria financera requereix un diagnòstic financer de l’estat real de la companyia. A través de la introducció de les dades econòmiques i financeres en una potent eina d’anàlisi de balanços, fem un anàlisi estàtic i dinàmic dels estats financers per a conèixer la situació de la companyia en un moment determinat (estàtic) i fer la projecció dels estats financers previsibles (dinàmic).

 

Control Pressupostari

A partir de les dades històriques i de les previsions aportades per la Direcció de la companyia recolzem a la direcció financera en l’elaboració dels pressupostos, tant del pressupost econòmic com el financer i de tresoreria, periodificant en períodes segons revisió pressupostaria acordada.

La utilitat d’un pressupost requereix el seguiment periòdic del compliment del mateix, la detecció de les desviacions i la presa de mesures necessàries per resoldre-les. Des de el servei de consultoria financera fem un seguiment del pressupost, comparant-lo amb les dades reals, detectem les desviacions, les analitzem i preparem una proposta d’actuacions.

Implantem un procés de Rolling Forecast; mecanisme d’avaluació i control pressupostari que converteix un pressupost estàtic en una excel·lent eina de control continu.

 

Finançament i reestructuració financera

Analitzem el pool bancari de la companyia i busquem la racionalització del finançament de la mateixa per a optimitzar la seva correcta estructura financera, la reducció de costos financers i la limitació de garanties.

Ajudem en la cerca d’alternatives de finançament i recolzem a la direcció financera en l’estudi d’inversions i creixement de la societat a través d’adquisició d’empreses, de carteres de clients i/o la internacionalització de la companyia.

 

Valoració i venda d’empreses, Due Dilligence

Acompanyem a aquelles empreses que volen vendre total o parcialment una societat o branca d’activitat, mitjançant l’elaboració d’un dossier de venda on es compilen totes les informacions rellevants a transmetre a possibles compradors, la cerca de compradors potencials, l’acompanyament en els diferents processos de negociació que s’estableixin, l’assessorament legal, fiscal i mercantil de possibles operacions de venda, l’elaboració de la Carta d’intencions quan les negociacions fructifiquen, el suport durant la realització de la Due Diligence previa a la formalització de la venda i en la redacció o supervisió dels contractes de Compra-Venda.

tancar

CONSULTORIA EN ORGANITZACIÓ I
SISTEMES D’INFORMACIÓ

llegir més

 

Adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades

Recolzem a qualsevol tipus d’empresa a complir amb els requisits de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i dels seus decrets reguladors. A través d’una revisió de Processos i Sistemes d’informació existents, es detecten els fitxers amb Dades de Caràcter Personal, es donen d’alta a l’AEPD, es proposen mesures correctores per complir amb el que obliga la llei i es genera tota la documentació legal (amb el recolzament de l’Àrea Legal) i operativa necessària.

 

Eficiència Organitzativa: Reestructuració de Funcions, processos i adequació de Personal. Estudis d’externalització de Processos

Ajudem a diagnosticar àrees de millora operacional en empreses que vulguin incrementar la seva eficiència, tant d’un departament o d’una àrea de negoci com de tota l’empresa, proposant alternatives encaminades a reestructurar les actuals funcions del departament, redefinint processos i circuits, promovent la formació del personal, abordant un procés de selecció de personal per cobrir una posició o proposant solucions d’externalització.

 

Diagnòstic de la funció Informàtica i Selecció de Solucions Informàtiques

Oferim recolzament a aquelles empreses que vulguin tenir un diagnòstic de la seva funció informàtica i obtenir una visió sobre alternatives d’evolució en base a una directrius temporal i pressupostàries prefixades, valorant sempre les solucions informàtiques existents al mercat.

 

Suport a Projectes d’Implantació de Solucions Informàtiques

Aportem l’experiència en projectes d’implantació de Solucions informàtiques, ajudant als nostres clients a gestionar el projecte tant internament com amb els diferents proveïdors implicats. Sempre amb una visió pragmàtica, orientada a l’èxit del projecte i ajudant a prendre les decisions adequades en cada moment.

tanca