Optimització Fiscal i adequació de la Gestió

7 de Novembre de 2011

Optimització fiscal amb el règim especial per a Societats d’arrendament de vivendes

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Un client té en propietat diversos immobles dels que obté  uns rendiments. Els rendiments obtinguts de l’arrendament tributen al IRPF per les persones físiques a l’escala general (24% al 43%). Per a les societats mercantils el tipus impositiu es del 20% – 25%.

L’objectiu del cas era agrupar tots els bens en una societat mercantil y estudiar la viabilitat i el compliment dels requisits per a sol·licitar l’alta al règim especial per a societats dedicades a l’arrendament de vivendes.

 

PLANTEJAMENT DE BÀSIC GRUP

 

El Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Impost sobre Societats (en endavant LIS), estableix un règim especial mitjançant l’aplicació d’importants bonificacions per aquelles societats dedicades a l’arrendament de vivendes.

L’aplicació d’aquest règim es opcional y el seu principal incentiu fiscal consisteix en una bonificació de, al menys, el 85% de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament de vivendes, sempre que s’acompleixin els següents requisits:

 

1.  La societat ha de tenir com activitat principal l’arrendament de vivendes situades en territori espanyol.

2.  El període mínim de manteniment en arrendament ha de ser de 7 anys.

3.  Les activitats de promoció immobiliària i d’arrendament han de ser objecte de comptabilització separada per cada immoble adquirit o promogut, amb el grau de desglossament que resulti necessari per conèixer la renda corresponent a cada vivenda.

4.  El nombre de vivendes arrendades o ofertes en arrendament en cada període impositiu ha de ser igual o superior a 10 y la superfície construïda de cada vivenda no podrà excedir dels 135 metres quadrats (les vivendes amb excés de metres quadrats no es computaran per a la bonificació).

 

Per tal d’acollir-se a aquest  règim, si s’acompleixen els requisits, s’ha de sol·licitar a l’Administració Tributaria i serà d’aplicació al període impositiu que finalitzi amb posterioritat a la sol·licitud i als successius fins a la comunicació de la renuncia al mateix.

 

Els percentatges de bonificació en la quota íntegra del Impost son:

 

a) Bonificació del 85% de la part de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament de vivendes que compleixin els requisits abans esmentats.

 

b) Bonificació del 90% quan es tracti de rendes derivades de l’arrendament de vivends per a discapacitats on s’hi haguessin efectuat les obres i instal·lacions d’adequació a que es refereix l’article 68.1.4 LIRPF/2006. Les obres i instal·lacions hauran de ser certificades per l’Administració competent. A aquests efectes, l’arrendatari haurà d’acreditar la discapacitat.

 

RESULTATS

 

Varem fer les accions legals necessàries per aconseguir que el client complís amb els requisits per tal d’acollir-se al règim especial d’arrendament de vivendes obtenint una bonificació en la quota íntegra del 85% i gestionant la societat per poder aplicar la normativa correctament.

 

Aquesta bonificació va permetre rebaixar el tipus  impositiu fins el 12%.

 

 

Twittar
Twittear
Recomendar
linkedin