Actualitzi el deteriorament dels seus actius abans de final d’any

11 de Novembre de 2014

Comprovi el valor dels seus actius i comptabilitzi els deterioraments que s’hagin pogut produir abans de final d’any. ¡Està previst que a partir del 2015 els deterioraments de la majoria dels actius deixin de ser deduïbles!


Segons el Pla de Comptabilitat, quan el valor d’algun actiu fix (immobilitzat tangible, intangible, inversions immobiliàries i inversions financeres) disminueix per sota del seu valor comptable, l’empresa ha de comptabilitzar una despesa que reflecteixi aquesta pèrdua de valor. A partir de 2015 la majoria d’aquests deterioraments no seran deduïbles en l’Impost de societats. Només hi haurà dues excepcions: els deterioraments d’existències i els deterioraments per impagats amb més de sis mesos d’antiguitat.


Ajustos positius. És a dir, a partir del 2015 la seva empresa haurà de fer el següent:


  • Comptabilitat. Si els seus actius perden valor, cada any haurà de comptabilitzar la despesa per deteriorament, d’acord amb les normes comptables.
  • Impost. No obstant això, quan confeccioni l’Impost de societats, haurà de fer un ajust de signe positiu igual al deteriorament comptabilitzat.


Per tant, revisi tots els seus actius i comptabilitzi els deterioraments que s’hagin produït abans que finalitzi l’exercici 2014.


BASIC GRUP pot ajudar-lo confeccionant un informe justificatiu sobre els actius del seu balanç que han patit un deteriorament.


P.D.: BASICGRUP els recorda que les reformes Fiscals previstes pel 2015 només són un Avantprojecte i que per tant encara poden patir modificacions.