Hisenda permet ajornar el pagament de l’IVA a autònoms

18 de Gener de 2017

Mesures del Reial decret llei 3/2016 en matèria d’ajornaments


L’Agència Tributària va publicar divendres passat la instrucció que permetrà l’ajornament i fraccionament de l’IVA i altres deutes tributaris a autònoms el 2017, que precisa el Reial decret llei que va aprovar el Govern al desembre en què s’endurien aquests ajornaments.


En conseqüència, els autònoms podran sol•licitar l’ajornament, sigui quin sigui l’import, del seu IRPF i IVA en les circumstàncies següents, en funció de l’import global del deute:


1. Si les sol•licituds es refereixen a un deute igual o inferior a 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals, llevat que l’obligat hagi sol•licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol•licitats. La periodicitat dels pagaments serà, en tot cas, mensual i es tramitaran mitjançant un mecanisme automatitzat de resolució.


2. Si les sol•licituds es refereixen a un deute global superior de 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments en funció del tipus de garantia aportada pel deutor, i per un termini màxim de 36 terminis mensuals, llevat que l’obligat hagi sol•licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol•licitats. Si els deutes són per IVA,
caldrà acreditar que les quotes d’IVA repercutides no han estat pagades.


Nota de l’Agència Tributària