Impost Turístic a les Illes Balears

21 de Abril de 2016

Aprovat el projecte de Llei de l’Impost Turístic a les Illes Balears


El passat mes de Gener el Govern de les Illes Balears, va aprovar el Projecte de Llei de l’Impost Turístic. És un impost per pernoctacions diàries als visitants de l’arxipèlag que s’allotgin als establiments reglamentats.


També anomenat Impost del turisme sostenible, atès que la prioritat és mediambiental.


Constitueixen el fet imposable de l’impost les estades per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que els contribuents realitzin a les Illes Balears, en els següents establiments:


  • Hotels, aparthotels, apartaments turístics, allotjaments rurals, inclosos els agroturismes, albergs i refugis, establiments explotats per empreses del sector, hostals, pensions, càmpings, habitatges turístics i embarcacions de creuer, amb escala en un port de les Illes Balears (no inclosos els de sortida o destí final a les Illes Balears).


Estaran excloses de pagament les estades en els següents casos; menors de 16 anys, estades per força major, estades per motius de salut i estades subvencionades per programes socials o administracions de la Unió Europea.


Són responsables subsidiaris del pagament de l’impost, les persones o entitats que contractin directament o com intermediàries les estades. La meritació es produirà a l’inici de l’estada, computant per cada dia o fracció. L’establiment ho exigirà al contribuent (client final).


La quota tributària íntegra s’obtindrà del resultat d’aplicar a la base imposable la tarifa segons quadre adjunt:


Classes d’establiments turístics

Euros/dia d’estància o fracció

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior

2

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior

1,5

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d’una, dos i tres estrelles

1

Apartaments turístics de quatre claus y quatre claus superior

2

Apartaments turístics de tres claus superior

1,5

Apartaments turístics d’una, dos i tres claus

1

Establiments d’allotjament NO residencial d’empreses turístiques-residencials

2

Habitatges turístics, habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística

1

Hotels rurals, agroturismes, hospederies i allotjaments de turisme interior

1

Hostals, hostals-residencia, pensions, posades i cases d’hospedatge, campaments de turisme o càmpings

0,5

Albergs i refugis

0,5

Altres establiments o habitatges turístics

1

Embarcacions de creuer turístic

1


La quota tributària líquida s’obtindrà del resultat d’aplicar les bonificacions corresponents.


La liquidació de l’impost serà trimestral. L’administració competent serà l’Agència Tributària de les Illes Balears ATIB.


L’inici serà el 1 de Juliol de 2016.


Per a més informació…


Boletín Oficial Islas Baleares D.L.: PM 469-1983 – ISSBN: 2254-1233