Novetats Fiscals

24 de Novembre de 2016

Nous obligats al Servei de Notificacions Electròniques amb Hisenda


Amb motiu de l’entrada en vigor, en data 02-10-2016, de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, s’han posat en relleu una sèrie d’obligacions fiscals que són d’especial importància per als següents contribuents, als quals els hi són aplicables:


- Entitats sense personalitat jurídica (Comunitats de Béns, Societats Civils Privades i Fundacions).
- Persones jurídiques (incloses les Associacions)
- Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col•legiació obligatòria (advocats, arquitectes, metges….)


Aquestes obligacions es refereixen a la necessitat que determinades persones i entitats, es relacionin a partir d’ara a través de mitjans telemàtics amb l’Administració. Això suposa, en les relacions amb l’Agència Tributària:


- Que la presentació de tot tipus d’escrits, documents i sol•licituds haurà de realitzar-se obligatòriament a través del registre electrònic d’Hisenda; això suposarà que el registre en paper restarà tancat per aquest tipus de contribuents, poden ésser sancionats en el cas que en facin ús.
- Així mateix, la inclusió d’aquests subjectes obligats al sistema de notificacions electròniques obligatòries; de manera que l’Agència Tributària podrà notificar qualsevol tipus d’acte administratiu a través de la seva seu electrònica.


El règim de notificacions electròniques, d’altra banda, suposa que aquestes comunicacions s’entendran produïdes en el moment d’accés a les mateixes i, en el supòsit de no accedir, pel transcurs del termini de 10 dies naturals des de la seva posada a disposició.Obtenció del certificat d’usuari


Finalment, i per al compliment d’aquestes obligacions, serà necessari que els subjectes obligats obtinguin el denominat certificat electrònic, en virtut del qual podran accedir a les notificacions administratives, així com a la gestió dels tràmits corresponents amb l’Administració.


Si estan interessats que els tramitem la seva obtenció, poden posar-se en contacte amb nosaltres (njover@basicgrup.com), o bé, per telèfon 934 947 507 i els hi farem arribar el pressupost com més aviat millor.