Què és el CNAE?

8 de Juny de 2016

Descripció i obligació d’incloure el CNAE de l’activitat principal en les constitucions de societats.


Què és el CNAE i per què s’inclou en les escriptures de constitució de les societats?


El CNAE vol dir Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques d’Espanya i s’utilitza per classificar i agrupar les activitats econòmiques. Té un caràcter estadístic y no té una relació directa amb els epígrafs de l’IAE, que s’utilitzen per comunicar l’inici d’activitat a Hisenda Pública.


Al Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril de 2007, es va aprovar la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), que és d’aplicació des de l’1 de gener del 2009.


El propi Reial Decret, al seu article 3, determina l’estructura del CNAE, format per quatre nivells de classificació: secció, divisió, grup i classe, amb rúbriques identificatives mitjançant un codi alfanumèric.


Una de les utilitats del CNAE és aplicar les tarifes que cobreixen els riscos professionals amb la Seguretat Social, obtenint d’aquesta manera el cost per l’empresa en la cotització.


El CNAE pot canviar al llarg de la vida de l’empresa, degut a canvis interns o bé externs. Això implica que qualsevol modificació del CNAE s’haurà de fer constar al Registre Mercantil, aportant un certificat amb la firma legitimada de l’administrador.


Per què s’inclou el CNAE en les escriptures de constitució de les societats?


La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització, més coneguda com la Llei d’Emprenedors, que va entrar en vigor el dia 29 de setembre del 2013, introdueix una sèrie de mesures en relació a la classificació per activitat dels emprenedors o empresaris, que s’especifiquen al seu article 20.


En aquest article, s’especifica que els documents que s’inscriguin, i també en la primera inscripció de constitució als registres públics, s’han d’expressar els codis corresponents a les activitats, que corresponen al respectiu objecte social de cada entitat que s’inscriu. Als comptes anuals que s’hagin de dipositar, s’identificarà quina és l’única activitat principal desenvolupada durant l’exercici mitjançant referència al corresponent codi. A més, els registres públics on es dipositen els comptes anuals han de posar a disposició de totes les administracions públiques els codis d’activitat vigents.


Des de la seva entrada en vigor, s’exigeix que figuri el CNAE corresponent a l’activitat principal a les escriptures de constitució de les societats i als acords socials.