Recordatori sobre aspectes de matèria laboral

20 de Juliol de 2016


Aspectes de Cotització


La majoria de convenis col•lectius obliguen a les empreses a contractar una assegurança privada per als treballadors que cobreixi les contingències d’invalidesa o mort, fins i tot per accidents no laborals. L’anomenada ASSEGURANÇA DE CONVENI.


Doncs bé, la Inspecció de Treball, comprova si la prima abonada per aquest concepte està cotitzada a la Seguretat Social, de no ser així fa cotitzar els endarreriments amb un 20% de recàrrec.


A més a més, depenent del tipus de conveni a què s’aculli cada empresa hi ha altres peculiaritats de cotització específiques. A continuació es detallen alguns exemples:


El Conveni Col•lectiu del sector del Comerç de les Illes Balears, preveu un preu hora especial per als treballadors que prestin els seus serveis en diumenges i festius.


El Conveni Col•lectiu del sector d’hostaleria de les Illes Balears, estableix que en els centres de treball on s’elaborin o serveixin menjars al client, les empreses han de facilitar manutenció als seus treballadors. També diu que si els treballadors NO fan ús de tal dret, tampoc poden exigir compensació econòmica per aquest concepte.


És a dir, si els treballadors fan ús del dret de manutenció, s’haurà de cotitzar a la Seguretat Social com SOU EN ESPÈCIE. Si no fan ús del mateix, no serà necessàri realitzar cap cotització addicional.


Aspectes de presentació documental


Els comunicats d’incapacitat temporal (baixes, altes o de confirmació) s’han de presentar en un termini i una forma determinada. En cas d’incompliment dels terminis pot suposar sancions amb multes de 60 a 625 euros.
El treballador ha de presentar l’informe de baixa o confirmació a l’empresa dins dels següents tres dies hàbils. L’empresa per realitzar la comunicació a la Seguretat Social, disposa de 5 dies. Per al comunicat d’alta mèdica el termini és molt més breu, ha de presentar-se en les següents 24 hores.


Finalment, informar-los que en les últimes inspeccions realitzades han fet un canvi en la interpretació de l’art. 35.5 ET i La Disposició Addicional 3ª del RD 1561/95 de 21 de setembre.


Adverteixen que s’ha d’elaborar i gestionar un registre de la jornada diària de cada treballador, no només el registre de la jornada dels treballadors a temps parcial, sinó de tots, també dels treballadors a temps complet, exigint la signatura diària de l’empleat i l’hora d’entrada i sortida de la feina.


Per tant, s’ha de realitzar i totalitzar la jornada mensual efectuada per cada treballador així com lliurar a cada treballador una còpia de l’esmentat resum d’hores juntament amb la seva nòmina. En els contractes a temps complet el registre d’hores realitzades ha de coincidir amb el nombre d’hores que marca el conveni col•lectiu d’aplicació en la seva empresa.


El incompliment de les obligacions de registre de la jornada en els contractes a temps parcial, comportarà que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, exceptuant en el cas que s’acrediti el caràcter parcial dels serveis.

En quant a l’incompliment de l’obligació de registre de la jornada en els contractes a TEMPS COMPLET, entenem -excepte millor criteri -que com a obligació documental podria ser qualificat com a infracció administrativa lleu.


Aquests registres s’han de conservar durant un període mínim de quatre anys.