Retribució socis treballadors i administrador

11 de Juliol de 2016

Enquadrament dels socis i/o treballadors i administradors, pel que fa a la cotització en la Seguretat Social, i les seves obligacions tributàries.


Encàrrec del client

Una societat limitada ens sol·licita una auditoria interna sobre la l’enquadrament dels socis i/o treballadors i administradors, pel que fa a la cotització en la Seguretat Social, i les obligacions tributàries de cada un d’ells.


La societat està formada per 4 socis amb els càrrecs i enquadraments següents:


Soci

Participació Capital

Treballador

Administrador

Soci 1

51%

Si

Si

Soci 2

33%

Si

No

Soci 3

10%

Si

No

Soci 4

6%

Si

No


Els estatuts de la constitució especificava que la retribució de l’administrador era gratuïta.


Plantejament de Bàsic Grup


Davant d’aquest encàrrec cal tenir present els següents aspectes:

 • Què diu l’article dels estatuts de la societat sobre la retribució de l’administrador?
 • En quin règim està emmarcat l’administrador? I els socis treballadors?
 • Pel que fa a l’IVA, quin és el tractament en cada cas?


Comencem amb el primer punt. El que s’aconsella en aquests casos és modificar l’article dels estatuts on estableix la gratuïtat del càrrec de l’administrador.


El criteri d’hisenda en aquests casos és establir com a liberalitat la retribució del soci quan aquest és treballador i administradora. L’article 15 de la nova llei de l’Impost sobre societat estableix que les liberalitats no són deduïbles, i per tant, les conseqüències poden ser terribles.


Per tot això, el primer que cal fer és modificar l’estatut de la constitució i establir la retribució de l’administrador. La retribució com a administrador es considera rendiment del treball amb una retenció del 35%. En el cas que la societat facturés menys de 100.000 euros aleshores, la retenció seria del 19%. No és el cas que ens ocupa.


Un cop fet el canvi de l’estatut es fa un estudi de cada un dels socis. A continuació es detalla el quadre comparatiu sobre la cotització a la Seguretat Social:


Soci

Participació Capital

Situació Actual

Situació recomanable

Soci 1

51%

Règim autònoms

Règim autònoms

Soci 2

33%

Règim autònoms

Règim autònoms

Soci 3

10%

Règim autònoms

Règim general

Soci 4

6%

Règim autònoms

Règim general


Tots els socis, independentment del grau de participació en el capital, estan cotitzant en el règim d’autònoms. Per tant, en el cas del soci 3 i 4 s’haurien d’emmarcar en el règim general i passar la retribució com a rendiment de treball, confeccionar nòmina i fer la retenció segons escala.


En el cas del soci 1 la retribució s’hauria de diferenciar entre rendiments de treball, pel que fa les tasques com administrador, i rendiment de l’activitat econòmica, sobre les tasques fora de l’àmbit del càrrec com a administrador, amb una retenció del 15%.


La retribució del soci 2 també serà considerada com a rendiment d’activitat econòmica amb una retenció del 15%.


El tercer aspecte a tenir en compte és saber quina implicació té l’IVA en aquelles retribucions que es consideren rendiments d’activitat professional. En aquest cas concret, ens referim al soci 1 i 2.


La llei 26/2014 va donar una nova redacció a l’article 27 de la Llei de l’IRPF on limitava el concepte d’activitat econòmica en relació amb els rendiments obtinguts pels socis d’una societat. El mateix article 27.1 definia d’una manera imperativa, que es considera rendiment d’activitat professional:


 • Rendiments que provinguin d’una entitat de la que es sigui soci.
 • Aquells que derivin de realitzar activitats professionals, que són les recollides en el secció segona de l’IAE.
 • Que el soci perceptor estigui inclòs en el règim d’autònoms.


Per altra banda, el 10 de febrer del 2015 l’AEAT va emetre una nota aclaridora sobre l’impacte d’aquests rendiments a efectes d’IVA.


La mateixa nota no era gaire categòrica i dóna moltes possibilitats d’interpretació. Tanmateix, el que acaba definint si està subjecte o exempt d’IVA és la dependència i l’alienitat.


En el cas concret que ens ocupa, i analitzant la situació particular s’arriba a la conclusió que el soci 1 i 2, tenen la retribució com a rendiment d’activitat econòmica, però no s’aplica IVA per les següents raons:


 • Existeix dependència, ja que tots els socis estan sota un horari laboral i han d’assistir al centre de treball.
 • Cada lloc de treball està integrat en l’organigrama de la societat.
 • Existeix alienitat, ja que els projectes i les decisions es prenen a partir d’un treball en equip i d’una direcció formada per diferents departaments.
 • El càlcul de la retribució està relacionat amb uns criteris de proporcionalitat amb l’activitat, sense el risc i sense el lucre especial que caracteritza l’activitat empresarial.


Per tot això, l’estructura final seria la següent:


Soci

Participació Capital

Seguretat Social

Concepte Retribució

Retribució

Factura / Nòmina

Retenció

Iva

Soci 1

51%

Règim Autònoms

Soci Treballador

Rendiment Activitat Econòmica

Factura

15%

No

Sociˑ1

51%

Règim Autònoms

Administrador

Rendiment treball

Nòmina

37%

No

Soci 2

33%

Règim Autònoms

Soci Treballador

Rendiment Activitat Econòmica

Factura

15%

No

Soci 3

10%

Règim General

Soci Treballador

Rendiment treball

Nòmina

Escala

No

Soci 4

6%

Règim General

Soci Treballador

Rendiment treball

Nòmina

Escala

No


Aplicació normativa


 • Article 27.1 de la Lleu de l’IRPF
 • Article 15.e) del Llei de l’Impost sobre Societat.
 • Article 97 de la Llei General de Seguretat Social.
 • Nota d’aclariment emesa per l’AEAT el 10 de febrer del 2015.