Aprovada la llei de mesures fiscals a Catalunya

21 de Abril de 2017

Novetats i modificacions en l’àmbit de tributs cedits


El passat 28/03/2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, la qual va entrar en vigor el passat 29/03/2017. :


D’entre les seves disposicions, hi ha diverses novetats que tenen per objecte la modificació dels tributs cedits a la Generalitat de Catalunya, i en particular, entre d’altres, es destaquen les següents modificacions:


  1. EN RELACIÓ AL IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS:


 • S’ha fet constar el CONCEPTE D’ACTIVITAT D’ARRENDAMENT D’IMMOBLES amb rang de llei, i s’ha eliminat el requisit que es preveia al Reglament del Impost relatiu a que l’entitat disposés d’un local on dur a terme la seva activitat. En efecte, amb anterioritat a la modificació, només es definia en l’Art. 7 de la Llei del Impost, el concepte d’activitat empresarial o professional en general, no obstant, amb la modificació s’ha afegit un apartat 3, que en particular, i respecte a l’activitat d’arrendament d’immobles, a més a més del que ja preveien la resta d’apartats, només considera que la referida activitat ho és a efectes del impost, quan per l’ordenació d’aquesta activitat es té empleada com a mínim una persona amb contracte laboral i a jornada completa, prescindint del local destinat a l’activitat.

 • Addicionalment, s’ha afegit un altre paràgraf a l’apartat c) de l’Art. 11 i en l’apartat d) de l’Art. 42 de la Llei, que preveien els requisits per a poder aplicar-se la REDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ MORTIS CAUSA I INTER VIVOS, RESPECTIVAMENT, DE PARTICIPACIONS EN ENTITATS, mitjançant el qual se li dona rang de llei un criteri que ja havia estat posat de manifest per l’Administració, que és que si la participació es té conjuntament amb el cònjuge, descendents, ascendents o colaterals fins al tercer grau del causant, per consanguinitat o per afinitat,almenys alguna de les persones d’aquest grup ha de complir els requisits relatius a les funcions de direcció i a les remuneracions que en deriven (és a dir, ha d’exercir funcions de direcció i ha de percebre més del 50% dels seus ingressos, de l’exercici de les mateixes)

 • Per últim també es destaca la modificació en l’Art. 47 i següents de la Llei del Impost, que regula la BONIFICACIÓ DEL 95% PER LA DONACIÓ DE DINERS PER CONSTITUIR O ADQUIRIR UNA EMPRESA O UN NEGOCI O PARTICIPACIONS EN ENTITATS A FAVOR DE DESCENDENTS, modificació que té per objecte eliminar la paraula “individual” per tant, ara ja no cal que la donació vagi encaminada a constituir o adquirir una empresa, negoci o participacions, a títol individual pel donatari.

  • 2. EN RELACIÓ AL IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS

   DOCUMENTATS:


  • S’ha aprovat una nova ESCALA DEL TIPUS DE GRAVAMEN, en funció del valor del immoble, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses quan es tracta de transmissions d’immobles i la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre els mateixos, llevat els drets reals de garantia:

  • - Fins a 1.000.000€ el tipus aplicable és del 10%

   - De 1.000.000€ en endavant el tipus aplicable és del 11%


  • Per altra banda i respecte a la modalitat d’Actes Jurídics Documentats, en el cas de exercitar la RENUNCIA A L’EXEMPCIÓ EN L’IVA, en la transmissió d’un bé immoble i per tant la compravenda tributi per IVA, en comptes de per Transmissions Patrimonials Oneroses, s’ha augmentat el tipus de gravamen del Impost sobre Actes Jurídics Documentats, passant del 1,8% al 2,5%.