Clàusules sòl

9 de Gener de 2017

Afectats per la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea


El passat 21/12/2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va reconèixer als usuaris i consumidors la RETROACTIVITAT dels efectes restitutoris de la declaració de nul•litat de les clàusules sòl, és a dir, el dret de tots aquells consumidors que tinguessin o haguessin tingut contractada una hipoteca amb clàusula sòl, a l’eliminació de la mencionada clàusula i a la devolució dels interessos pagats de més com a conseqüència de l’aplicació de la mencionada clàusula des de la data en que es va firmar la hipoteca.


En l’actualitat, les entitats bancàries són reticents a procedir a l’eliminació de la clàusula sòl de forma automàtica i unilateral, així com també a retornar els interessos pagats en excés pel consumidor.


Si en el contracte de préstec hipotecari se’ls va incloure la clàusula sòl, s’haurà de quantificar l’import dels interessos satisfets en excés, i en el seu cas, reclamar tant la nul•litat de la clàusula sòl, com la devolució de l’import dels interessos corresponents.


Les consideracions en tot cas a tenir en compte són les següents:


- La clàusula sòl és abusiva per tots els consumidors.
- Sense perjudici de la valoració en cada cas, els informem que també és possible reclamar els interessos pagats de més en els següents supòsits:


1) Finalització en el pagament de l’import del préstec hipotecari i/o cancel•lació de la hipoteca.
2) Venda, donació i/o successió de l’immoble gravat amb la hipoteca amb clàusula sòl.
3) Dació en pagament o execució judicial i/o embargament de l’immoble amb hipoteca amb clàusula sòl.

Twittar
Twittear
Recomendar
linkedin