L’acomiadament en incapacitat temporal

29 de Juny de 2016

És possible acomiadar un treballador mentre es troba de baixa per IT?


Pot ocórrer que tingui un treballador que durant un temps ha estat periòdicament de baixa per IT (per malaltia), i pot preguntar-se si:


  1. Pot donar-li la carta d’acomiadament mentre es troba de baixa per IT de malaltia?

  2. Si és factible, què pot al·legar legalment l’empresa com a causa d’acomiadament?

  3. Sempre que sigui possible quants dies d’indemnització li correspondrien?


És possible donar-li la carta d’acomiadament mentre es troba de baixa per IT?


Sí. L’empresari pot acomiadar al treballador mentre es trobi de baixa per IT per malaltia, sempre que es doni alguna de les causes d’acomiadament previstes per l’Estatut dels Treballadors.


En aquest cas, l’important és fonamentar adequada i correctament l’acomiadament en alguna de les causes previstes per la Llei.


Nul·litat de l’acomiadament?


Avui en dia, el Tribunal Suprem, manté una consolidada doctrina que considera que no hi ha nul·litat de l’acomiadament pel mer fet de comunicar-lo mentre es trobi el treballador en situació d’IT.


Què pot al·legar legalment l’empresa com a causa d’acomiadament?


L’important seria determinar quina és la causa real que motiva l’extinció o l’acomiadament del treballador.


L’empresa, com a mínim hauria d’al·legar alguna de les causes previstes per la Llei, això és, per exemple, alguna de les causes previstes per a l’acomiadament per causes objectives o de les causes previstes per a l’acomiadament disciplinari, tot i que, fins i tot, no pugui acreditar les esmentades causes o aquestes no siguin reals, doncs, en aquest cas, atenent a la jurisprudència exposada la conseqüència sempre serà la improcedència de l’acomiadament.


No obstant això, l’empresa haurà de tenir en compte la precaució d’intentar justificar al màxim la causa, per evitar la minoritària, però existent, doctrina que intenta equiparar l’acomiadament sense causa amb l’acomiadament nul.


Sempre que sigui possible l’acomiadament, quants dies d’indemnització li correspondria?


L’indemnització vindria determinada pel tipus d’acomiadament triat per l’empresa, i també, per la declaració que pogués realitzar-se d’aquest acomiadament, bé procedent, improcedent o nul.


Si l’empresa no té un motiu real per procedir a l’acomiadament l’empresa estaria abocada a fer un acomiadament argumentant o simulant una determinada causa que, no podria acreditar i comportaria la declaració de l’acomiadament com improcedent..


En resum…


  1. El fet que el treballador es trobi en situació d’IT no serà obstacle perquè l’empresari decideixi extingir el contracte i comuniqui l’acomiadament al treballador al·legant les causes en les que empara l’extinció.

  2. L’empresari ha d’al·legar alguna de les causes previstes per llei i ajustar-les al màxim a la realitat de la causa que motiva l’acomiadament.

  3. En cas que l’empresari no acredités les causes comunicades en la seva carta d’acomiadament, aquest seria declarat com a improcedent i no nul.

  4. Si l’empresa no té un motiu real per procedir a l’acomiadament, davant la manca real de la causa i justificació de l’acomiadament l’empresa estaria obligada a abonar una indemnització equivalent a 33 dies de salari per any de servei (previst per a l’acomiadament improcedent ).


Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.