Nova campanya d’inspecció de treball de la Generalitat

10 de Maig de 2016

Coneix la documentació que necessita davant d’una inspecció sobre Prevenció de Riscos Laborals?


Tenim constància d’una nova campanya d’inspecció de treball en la qual estan realitzant una comprovació a nivell documental de la gestió de la prevenció a les empreses, verificant l’existència de la documentació a nivell preventiu que l’empresa ha de tenir de manera obligatòria segons el que estableix en la Llei de prevenció.


Les empreses hauràn de disposar en el seu centre de treball de la següent documentació en matèria de Prevenció Riscos Laborals:


  1. Pla de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 16 d’aquesta Llei.

  2. Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, inclòs el resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors, d’acord amb el que disposa el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’ article 16 d’aquesta llei.

  3. Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i de prevenció a adoptar i, si escau, material de protecció que s’hagi d’utilitzar, de conformitat amb el paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 16 d’aquesta Llei.

  4. Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors previstos a l’article 22 d’aquesta Llei i conclusions obtingudes dels mateixos en els termes recollits en l’últim paràgraf de l’apartat 4 de l’esmentat article.

  5. Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. En aquests casos l’empresari realitzarà, a més, la notificació a què es refereix l’apartat 3 del present article.


Cal destacar que les empreses haurien de tenir també la següent documentació que no s’especifica en l’Article 23 de la Llei de Prevenció:


  • Concert amb l’SPA, com a justificació de la modalitat preventiva adoptada per part de l’empresa.

  • Acreditació de la formació rebuda per part dels treballadors.

  • Memòria anual amb la valoració de l’efectivitat de la integració.

  • En cas de tractar-se d’una empresa de més de 50 treballadors acta de constitució del Comitè de seguretat i salut i actes de reunions trimestrals.Informació en col·laboració amb