Novetats Fiscals 2019

10 de Gener de 2019

Modificacions en Patrimoni, IRPF i IVA

 

El passat 1/01/2019 van entrar en vigor les modificacions del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, operades pel Real Decret 1512/2018, de 28 de desembre, entre les quals ressaltar l’opció de tributar o no en un altre Estat membre de la Unió Europea per les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió i serveis prestats per via electrònica (serveis TRE), per adaptar la normativa nacional a la nova Directiva europea en matèria d’IVA.

 

D’acord amb la nova redacció del precepte, si bé és cert que es manté la regla general de tributació en destí, tant si el destinatari és un empresari o professional, com si no té la condició de tal. Com a excepció es preveu la possibilitat de tributar en seu del prestador del servei fins a un llindar de 10.000 euros, quan el destinatari no reuneixi la condició d’empresari o professional.

 

No obstant, aquesta possibilitat és una opció, i per tant, es pot renunciar a aquest règim, tributant des del primer moment en seu del destinatari no empresari o professional. Els subjectes passius que hagin optat per aquesta renúncia, tributant a un altre Estat membre, hauran de:

 

(a) justificar davant l’AEAT que tant les entregues realitzades com els serveis efectuats han sigut declarats en un altre Estat membre i

 

(b) aquesta opció haurà de ser reiterada transcorreguts dos anys naturals, quedant, en cas contrari, automàticament revocada.

 

Per altra banda, el 30/12/2018 van entrar en vigor les modificacions operades pel Real Decret Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s’adopten mesures en matèria tributària i cadastral. Les principals mesures del referit Decret Llei, es poden resumir en els següents:

 

• Ampliació de l’exempció de maternitat en el IRPF a altres col·lectius.

 

Arran de la Sentència del Tribunal Suprem que va declarar exemptes les prestacions per maternitat, es modifica la lletra h) de l’article 7 de la Llei de l’IRPF per incloure expressament dins del marc legal les prestacions per maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social. Així mateix, amb l’objectiu de no vulnerar el principi d’igualtat, s’amplia el dret d’exempció a altres col·lectius com poden ser els empleats públics o els treballadors per compte pròpia o autònoms que perceben tals prestacions de mutualitats de prestació social, fins el límit de la prestació màxima que la Seguretat Social reconeix per tal concepte.

 

• Pròrroga dels límits per l’aplicació del règim simplificat d’IVA.

 

Es prorroguen els límits establerts en exercicis anteriors relatius al règim transitori. En els referits exercicis, la magnitud que determinava l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit que relatiu a les operacions per les que existia l’obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en l’aplicació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, vers a les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014, de 150.000 i 75.000 euros.

 

• Pròrroga de l’Impost sobre el Patrimoni.

 

S’ha prorrogat per l’exercici 2019, l’Impost sobre el Patrimoni. Aquest Impost, creat amb caràcter temporal (en principi, únicament pels exercicis 2011 i 2012), s’ha anat prorrogant fins l’actualitat. En l’exercici 2019, es manté en vigor, i s’elimina la reimplantació de la bonificació del 100% prevista.

 

BàsicGRUP queda a la seva disposició per ampliar qualsevol aspecte que pogués ser del seu interès relacionat amb les novetats mercantils objecte de modificació.