Novetats Mercantils 2019

10 de Gener de 2019

Modificacions en la Llei de Societats de Capital

 

El passat 30/12/2018 van entrar en vigor les modificacions de la Llei de Societats de Capital (en endavant, LSC), operades mitjançant la Llei 11/2018, de 28 de desembre, d’entre les quals destaquem les següents de forma breu i resumida:

 

Modificació de l’Art. 62 LSC. Acreditació de la realitat de les aportacions.

 

Amb aquesta modificació en les constitucions de Societats Limitades no es requerirà que els socis fundadors aportin el certificat bancari de les seves aportacions, sinó que amb la mera manifestació de que els mateixos respondran solidàriament front la Societat i front als creditors socials de la realitat de les mateixes serà suficient.

 

• Modificació de l’Art. 253 LSC. Formulació de comptes anuals.

 

Els òrgans d’administració de les societats de capital que el seu nombre de treballadors superi els 500, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic o durant dos exercicis consecutius compleixin amb dos dels següents requisits, a saber:

 

- Disposin de partides d’actiu valorades en més de 20 milions d’euros.

 

- L’import de la xifra anual de negocis és superior a 40 milions d’euros.

 

- I/o el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici supera els 250.

 

En aquest cas, hauran d’incloure en el informe de gestió de les comptes anuals l’estat d’informació no financera, que contingui informació relativa, almenys, a qüestions mediambientals i social, així com relatives al persona, al respecte dels drets humans i la lluita contra la corrupció i suborn.

 

• Modificació de l’Art. 276 LSC. Moment i forma de pagament del dividend.

 

S’inclou un termini màxim per l’abonament complert dels dividends, i es que es fixa un termini de dotze mesos a partir de la data de l’acord de la junta general per la seva distribució.

 

• Modificació de l’Art. 348 bis LSC. Dret de separació en cas de falta de distribució de dividends.

 

Fins ara, la llei permetia que, a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la Societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució de beneficis socials tenia dret a separar-se si en la junta general no s’acordava la distribució de dividends, d’almenys, un terç dels beneficis propis de l’explotació obtinguts durant l’exercici anterior, que fossin legalment repartibles.

 

Ara bé, la nova redacció estableix que excepte disposició contraria dels estatuts, transcorregut el cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la Societat, el soci que hagués fet constar en l’acta la seva proposta per la insuficiència dels dividends reconeguts tindrà dret a separar-se en el cas de que la junta general no acordi la distribució com a dividends, d’almenys, el vint-i-cinc per cent dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior que siguin legalment distribuïbles sempre que s’hagin obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors. No obstant, contempla una excepció, i es que no existirà el dret de separar-se si el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc ants equival, almenys, al vint-i-cinc per cent dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període.

 

A més, s’afegeix un paràgraf que estableix que serà necessari el consentiment unànime dels socis per la supressió o modificació de la causa de separació regulada en l’apartat anterior.

 

El mateix article aprofita per ampliar els supòsits en els que no serà d’aplicació l’article.

 

BàsicGRUP queda a la seva disposició per ampliar qualsevol aspecte que pogués ser del seu interès relacionat amb les novetats mercantils objecte de modificació.