Regularització de les Societats Civils

8 de Abril de 2016

Coneix la nova tributació de les societats civils?


A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016: ALTERNATIVES


A partir de l’1 de gener de 2016, les Societats Civils (SC) amb personalitat jurídica i amb objecte mercantil, passaran a ser contribuents de l’Impost sobre Societats (IS).


S’entén que una SC té personalitat jurídica quan s’hagi constituït en escriptura pública o en contracte privat que s’hagi registrat a Hisenda als efectes d’obtenir un CIF.


S’entén per objecte mercantil: “la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l’àmbit mercantil”.


Son activitats excloses de l´àmbit mercantil:


 • Agrícoles.
 • Ramaderes.
 • Forestals.
 • Mineres.
 • Pesqueres.
 • Professional acollit a la Llei 2/2007.
 • Mera titularitat de bens.
 • Farmàcies.


L’activitat d’arrendament d’immobles és una activitat econòmica en tot cas.


Per tant, si vostè és titular d’una SC, amb personalitat jurídica i amb objecte mercantil, haurà d’optar abans del 30 de juny de 2016 entre:


a. Mantenir la SC i que aquesta tributi com a subjecte passiu del Impost sobre Societats (IS)


Per a la SC implicarà:


 • Presentació d’un model 036 modificatiu de les dades censals de la SC.
 • Portar comptabilitat ajustada al codi de comerç.
 • Aplicar les regles generals del IS per a la determinació de la quota tributaria.
 • Règim de retencions i pagaments fraccionats d’acord amb la normativa del IS.
 • IVA règim general.


Per als socis implicarà:


 • Que s’hauran de donar de baixa del cens d’empresaris, professionals o retenidors quan estiguessin en aquest exclusivament per tal condició i no exerceixin activitat econòmica a partir del 01.01.2016.
 • Que deixaran de presentar pagaments fraccionats de l’entitat a partir del 01.01.2016.
 • Que la retribució pel seu treball a la SC es determinarà segons les normativa d’operacions vinculades.
 • Tributar segons les normes del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)


b. Dissoldre i liquidar la SC.


En aquest cas s’haurà de donar de baixa del cens tant la societat com els socis.


Els socis es podran beneficiar d’un règim fiscal transitori que pretén que aquests no tributin per les plusvàlues latents associades als béns que rebin per la liquidació, sinó només pel benefici líquid obtingut, i s’aplica si concorre algun dels següents requisits:


 • Que amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 els hagués resultat d’aplicació el règim d’atribució de rendes previst en la Secció 2a del Títol X de la Llei de LIRPF.
 • Que a partir de l’1 de gener de 2016 compleixin els requisits per adquirir la condició de contribuent de l’IS.
 • Que en els 6 primers mesos de l’exercici de 2016 adoptin vàlidament l’acord de dissolució amb liquidació i es realitzin amb posterioritat de l’acord, dins del termini de 6 mesos següents a la seva adopció, tots els actes o negocis jurídics necessaris, per a l’extinció de la SC.


Aquest règim inclou:


 • Una exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP-AJD), per l’adjudicació dels béns als socis.
 • La no meritació de la plusvàlua municipal per les adjudicacions als socis dels béns immobles titularitat de la Societat, sens perjudici de que un cop és transmetin els béns immobles, la data d’adquisició serà la data en que la Societat que s’extingeix els va adquirir
 • Els socis no tributen per les plusvàlues latents associades als béns que rebin per la liquidació. Només pel benefici líquid obtingut.


En cas que no es dissolguin i comuniquin la baixa es consideraran contribuents per l’IS des de l’1 de gener de 2016, encara que constin com entitats inactives.


c. Transformar la SC en un altre forma jurídica


1. La SC es vol transformar en Societat Civil Professional.


Transformar la SC en Societat Civil Professional, si l’objecte social està dins dels previstos en la Llei 2/2007, de societats professionals.


Les SC que decideixin transformar-se en Societats Civils Professionals hauran de fer-ho en escriptura pública i registrar-la al Registre Mercantil corresponent.


D’acord amb la instrucció de l’AEAT de 22.12.2015 tenen objecte mercantil les SC que tinguin activitats professionals que no requereixin col·legiació obligatòria pel seu exercici com: consultoria, assessoria fiscal, decoració, disseny, recursos humans, etc.; i aquelles societats que no s’hagin constituït o sotmès a l’aplicació de la Llei 2/2007 com els odontòlegs.


2. La SC passa a ser una Comunitat de Béns.


La transformació d’una SC en una Comunitat de Béns no és possible.


La transformació d’una SC en un ens sense personalitat jurídica no està emparada en la normativa. Si es vol constituir com un ens sense personalitat jurídica, la SC s’haurà de dissoldre i liquidar i procedir a la creació de l’entitat amb la forma jurídica que desitgi.


3. La SC es transforma en Societat de Responsabilitat Limitada (SL)


La normativa ha previst un procés de transformació favorable si es fa en els terminis i condicions previstes en la DT 19ª de la llei del IRPF. Els efectes pràctics son:


 • Exempció de tributació en el ITP-AJD per l’operació societària de transformació.
 • No es merita la plusvàlua municipal.
 • Règim de tributació dels socis similar al establert per al cas de dissolució.


Per a la transformació s’han de seguir els tràmits previstos en la normativa mercantil per als supòsits de modificacions estructurals de societats mercantils (Llei 3/2009, de 3 d’abril).


La transformació de la SC en SL també suposa que es passi a tributar per l’IS però comporta altres avantatges, com la limitació de la responsabilitat dels socis.


d. Comunicar un canvi d’activitat econòmica.


Es pot comunicar el canvi de SC amb objecte mercantil a SC sense objecte mercantil o al revés. Depenent de la modificació pot suposar per les SC el canvi de tributació com a entitat en atribució de rendes o entitat subjecte a l’IS, o al revés.


S’ha de tenir en compte que una SC pot exercir varies activitats i si una d’elles és la única que li confereix la condició de SC amb objecte mercantil i la dóna de baixa, aquest canvi suposaria tributar com a entitat en atribució de rendes.


En virtut de les opcions, la SC haurà de presentar un Model 036 on indiqui l’elecció de la seva situació fiscal. A les entitats que no s’hagin manifestat se’ls iniciarà un procediment de comprovació censal a partir de l’1 de juliol de 2016 d’acord amb les dades que disposa la AEAT.