Aquest mes de novembre s’haurà de presentar l’autoliquidació corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019. A partir del 2020, el període per presentar l’autoliquidació serà de l’1 al 30 de juny. Aquest impost va ser aprovat mitjançant la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, i no va entrar en vigor en el seu moment perquè el Govern Central va presentar recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta norma. Amb sentència de data 26 de març de 2019, el Tribunal Constitucional ha declarat la constitucionalitat d’aquest impost i, per tant, és plenament aplicable de forma retroactiva des de la data d’aprovació inicial. En conseqüència, s’han de presentar les autoliquidacions corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019.

Aquest impost grava la tinença d’actius no productius situats a Catalunya per part de les persones jurídiques i de les entitats sense personalitat jurídica amb objecte mercantil residents a Catalunya. A efectes de l’impost, es consideren actius no productius:

 • Béns immobles.
 • Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
 • Embarcacions de lleure.
 • Aeronaus.
 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
 • Joies

Els béns immobles han d’estar situats en el territori de Catalunya, mentre que els restants actius no productius han de ser titularitat dels subjectes passius domiciliats també a Catalunya.

Què és considera actius no productius?

Es consideren actius no productius, la cessió de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells, i es destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.

Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideren actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu. Per excepció, no es consideren actius no productius aquells que hagin estat adquirits amb els beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat procedents del desenvolupament d’una activitat econòmica (o de dividends procedents d’entitats participades amb ingressos derivats d’activitats econòmiques en almenys un 90%).

Base imposable: Està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius en la data de meritació de l’impost (l’1 de gener de cada any, excepte per a l’any 2017, en què l’impost es merita el 30 de Juny de 2017).

Com es valoren aquests actius?

Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, d’acord amb les regles següents:

 • El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
 • Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.
 • Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel seu valor de mercat en la data de meritació de l’impost.
 • Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar pel seu valor de mercat.

Activos no productivos de las personas jurídicas

Este mes de noviembre se tendrá que presentar la autoliquidación correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019. A partir del 2020, el periodo para presentar la autoliquidación será del 1 al 30 de junio.

Este impuesto fue aprobado mediante la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, y no entró en vigor en su momento porque el Gobierno Central presentó recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. Con sentencia de fecha 26 de marzo de 2019, el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de este impuesto y, por lo tanto, es plenamente aplicable de forma retroactiva desde la fecha de aprobación inicial. En consecuencia, se tienen que presentar las autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Este impuesto graba la tenencia de activos no productivos situados en Cataluña por parte de las personas jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica con objeto mercantil residentes en Cataluña. A efectos del impuesto, se consideran activos no productivos:

 • Bienes inmuebles.  
 • Vehículos de motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos.
 • Embarcaciones de ocio.
 • Aeronaves.
 • Objetos de arte y antigüedades con un valor superior al que establece la Ley del patrimonio histórico.
 • Joyas.

Los bienes inmuebles tienen que estar situados en el territorio de Cataluña, mientras que los restantes activos no productivos tienen que ser titularidad de los sujetos pasivos domiciliados también en Cataluña.

Qué es considera activos no productivos?

Se consideran activos no productivos, la cesión de manera gratuita a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas vinculadas a estos, directamente o por medio de entidades participadas por cualquier de ellos, y se destinan total o parcialmente al uso propio o al aprovechamiento privado, salvo que utilizarlos constituya rendimiento en especie, de acuerdo con el que dispone la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el supuesto de que lo bueno sea utilizado parcialmente para finalidades particulares, se considera activo no productivo solo la parte o proporción que se destina a estas finalidades.

Si se cede el uso, mediante precio, a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas físicas vinculadas a estos, o a entidades participadas por cualquier de ellos, para ser destinados total o parcialmente a usos o aprovechamientos privados, salvo que los propietarios, socios, partícipes o personas vinculadas satisfagan para la cesión del bien el precio de mercado, trabajen de manera efectiva a la sociedad y perciban por eso una retribución de importe superior al precio de cesión. Se consideran activos productivos los que son arrendados a precio de mercado a los propietarios, socios y partícipes o a personas vinculadas a estos, o a entidades participadas por cualquier de ellos, y son destinados al ejercicio de una actividad económica.

Si no están afectos a ninguna actividad económica o de servicio público. Son activos afectos a una actividad económica los que, como factor o medio de producción, se utilizan en la explotación de la actividad económica del sujeto pasivo. Por excepción, no se consideran activos no productivos aquellos que hayan sido adquiridos con los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad procedentes del desarrollo de una actividad económica (o de dividendos procedentes de entidades participadas con ingresos derivados de actividades económicas en al menos un 90%).

Base imponible: Está constituida por la suma de los valores correspondientes a todos los activos no productivos en la fecha de devengo del impuesto (el 1 de enero de cada año, excepto para el año 2017, en que el impuesto se merita el 30 de Junio de 2017).

Cómo se valoran estos activos?

Los activos se tienen que valorar, a efectos del impuesto sobre los activos no productivos, de acuerdo con las reglas siguientes:

 • El derecho real de superficie, el derecho real de usufructo, el derecho real de uso y el derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, por el valor catastral del bien inmueble actualizado en la Ley de presupuestos correspondiente.
 • Los vehículos de motor, las embarcaciones y las aeronaves, por su valor de mercado. Si procede, se aplican las tablas de valoración de vehículos usados aprobadas a los efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones vigentes en la fecha de devengo del impuesto.
 • Los objetos de arte, antigüedades y joyas, por su valor de mercado en la fecha de devengo del impuesto.
 • Los bienes del uso de los cuales se sea cesionario como consecuencia de una operación de arrendamiento financiero, por el valor determinado por las normas aplicables a los arrendamientos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
 • Si no son aplicables las reglas anteriores, los bienes y derechos se tienen que valorar por su valor de mercado.