La Direcció General del Treball aclareix certs dubtes plantejats per la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) el passat 6 d’abril sobre la interpretació de l’article 5 del Real Decret-llei 9/2020 i la disposició addicional 6a del Real Decret-llei 8/2020. La consulta dona resposta a alguns dubtes que sorgeixen sobre com actuar en matèria laboral quan s’aixequi l’estat d’alarma. Cal remarcar que és una consulta no vinculant, i per tant, és una interpretació però no la única possible.

Interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals

L’article 5 del RDL 9/2020 estableix la suspensió dels contractes temporals -inclosos, els formatius, els de relleu i d’interinitat-, mesura que afecta als que hagin estat suspesos per causa de força major o econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) però no aquells els quals s’hagi reduït la seva jornada laboral o no s’hagin inclòs en l’ERTE.

Si durant el temps de suspensió o després de reprendre l’activitat concorre una causa que posi fi al contracte de manera vàlida i objectiva, l’extinció serà eficaç. Aquesta situació no es pot donar en el cas de contractes per cobertura de vacants o de relleu per compliment de l’edat de jubilació parcial o qualsevol altre contracte en que la causa de finalització sigui l’extinció del termini.

Exoneració de les quotes vinculades al manteniment del treball previstes pels supòsits de reducció de jornada o suspensió dels contractes per força major com a conseqüències del COVID-19

L’article 24 del RDL 8/2020 regula les mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de suspensió de contractes i de reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19. En ell, s’estableix l’exoneració a l’empresa d’abonar l’aportació empresarial a la Seguretat Social i de les quotes de recaptació conjunta durant el període de suspensió dels contractes o de reducció de jornada quan tingui menys de 50 treballadors. En cas de tenir 50 o més treballadors, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial.

La Direcció General de Treball afirma que les empreses que hagin suspès o reduït jornada per causes de força major basades en el COVID-19 i s’apliquin l’exoneració o reducció de quotes tenen el compromís de mantenir el treballador. Aquest manteniment és una obligació en relació als treballadors afectats per les mesures de suspensió o reducció de jornada, excepte quan sigui un acomiadament disciplinari declarat procedent, dimissió, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. Tampoc s’incomplirà l’obligació de mantenir el treball quan sigui un contracte de treball temporal que finalitzi el període establert o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte o no es pugui realitzar de manera immediata l’activitat objecte de contractació.

El termini de 6 mesos de manteniment del lloc de treball es computa des de la finalització de les mesures de reducció de jornada o de suspensió de contractes, que poden estar vigents com a màxim durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. En cas de que no es compleixi, l’empresa ha de procedir a reintegrar les aportacions empresarials i de recaptació conjunta deixades d’ingressar. No obstant, no es descarten altres mesures per part del legislador que s’estan valorant en el cas d’haver de retornar les quotes deixades d’ingressar.

DEPARTAMENT LABORAL