El darrer dilluns 8 de febrer, es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una sèrie d’ajudes per a donar suport a aquells col·lectius més afectats per la Covid-19.

Concretament, aquestes ajudes van adreçades a les persones autònomes, treballadores en situació total o parcial d’ERTO durant el mes de Desembre de 2020 i aquelles empreses que tinguin persones treballadores en situació d’ERTO a causa de la covid-19 a dia 31 de Desembre de 2020.

A continuació us fem un resum de les característiques de cadascuna d’elles:

1) Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19 (2021)

Requisits de les persones beneficiàries (autònoms):

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.
 • Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. 
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Termini de la sol·licitud:

Des les 9h del matí del divendres 19 de febrer fins al divendres 26 de febrer a les 15h. 

Quantitat de l’ajut:

2.000 euros per autònom.

2) Ajut per a petites empreses, microempreses i cooperatives per a mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

Beneficiaris: 

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

En concret:

 • Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
 • Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Requisits:

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament. Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
 • Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes.
 • Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.

Termini de la sol·licitud:

A partir del dilluns 15 de febrer a les 12h, fins el dia 22 de febrer a les 12h.

Quantitat de l’ajut:

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 1. Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l’exercici 2020, respecte a l’exercici 2019: 0 punts.
 • Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte a l’exercici del 2019, es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d’aquest percentatge: Fins a 100 punts.
3) Ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19

Beneficiaris:

 • Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
 • Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisits:

 1. Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 2. Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.
 3. Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, en el període indicat a l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
 4. Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Termini:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Quantitat de l’ajut:

A determinar un cop finalitzi el període d’inscripció.

Per més informació o una consulta especialitzada, no dubti en contactar amb BàsicGRUP.

DEPARTAMENT CONSULTORIA