basicgestio.title

SABER EN TOT MOMENT QUINA ÉS LA SITUACIÓ REAL

Oferim serveis comptables, mercantils, tributaris i laborals perquè l’empresa estigui al dia d’obligacions formals i perquè pugueu prendre decisions internes informades.

Serveis de Gestió

Comptables
Mercantils
Tributaris

Comptables
Gestionem la recollida de dades per tal de confeccionar i mecanitzar comptablement la informació seguint els criteris del Pla General Comptable corresponent, sigui tant per a autònoms, com per PIMEs, gran empresa, International Business o del sector immobiliari, entre d’altres.
Portem el dia a dia comptable dels nostres clients per tal d’obtenir els estats financers que ens ajudin a assessorar-los i a desenvolupar eines d’anàlisi econòmica i financera. Dinàmiques per a la presa de decisions financeres i d’inversió.
Posem al dia comptabilitats a través de la reconstrucció comptable i elaborem informes d’auditoria interna.

Mercantils
Un cop tancat l’exercici comptable, confeccionem i legalitzem els llibres oficials de les societats mercantils.
En estreta col·laboració amb el Departament Legal, es convoquen i gestionen les juntes de socis on, un cop aprovats els comptes anuals, es confecciona la documentació necessària per al seu dipòsit al Registre Mercantil.

Tributaris
Donem resposta a les obligacions tributàries trimestrals o mensuals, enquadrant l’activitat a l’epígraf corresponent. Cerquem l’opció tributària més favorable per al client i revisem trimestralment qualsevol dada comptable per a l’optimització fiscal, tant de les societats mercantils com pels efectes envers els socis. Acompanyem el departament legal en tràmits de reclamacions tributàries i d’inspeccions.
D’altra banda, el Departament de Gestió porta a terme les campanyes de Renda i Societats durant els mesos de maig a juliol.

Laborals
Reforcem la gestió integral de la teva empresa amb els nostres serveis de laboral, amb un equip de graduades socials i amb l’objectiu de donar resposta de forma propera a totes les obligacions laborals.
Estem presents en el dia a dia: confecció de les nòmines, liquidació mensual de la seguretat social, càlcul de costos de futures contractacions. En tot moment acompanyem el client i estem atents als canvis normatius, sigui quin sigui la forma jurídica amb la que realitzi la seva activitat professional o mercantil.

Serveis d'assessorament Laboral

Gestions regulars per a empreses/empresaris
Gestions puntuals d’empreses/empresaris
Assessorament laboral per a particulars

Gestions regulars per a empreses/empresaris
Ens encarreguem de les gestions més recurrents dins l’àmbit laboral:
- Assessorament previ a la contractació, tant en el moment de l’inici de l’empresa com en el dia a dia, en l’aplicació de convenis per part de l’empresa o de tipus de contractes per als treballadors.
- Assessorament i gestió de l’alta/baixa de l’empresa a la Seguretat Social.
- Assessorament i gestió de l’alta/baixa del treballador.
- Assessorament en l’aplicació del conveni corresponent de l’empresa i en la confecció del contracte laboral més adient per a cada treballador i el seu seguiment.
- Assessorament i gestió d’incapacitats temporals per malalties comuns, en accidents de treball i/o malalties professionals.

Gestions puntuals d’empreses/empresaris
L’equip de BàsicGRUP està format per acompanyar-vos en situacions de:
- Règim disciplinari. Avaluació i redacció de les amonestacions i/o aplicació de règim disciplinari.
- Acomiadaments individuals i col·lectius. Avaluació i redacció cartes i/o pre-càlculs d’indemnitzacions.
- Modificació substancial de condicions de treball.
- ERE (ja sigui per extinció o per reducció jornada). Avaluació, assessorament, gestió, etc.
- Accidents de treball i/o baixes per contingències comuns, com per exemple: grip, operacions, lumbàlgies, etc.
- Clàusules addicionals en contractes especials (alta direcció, confidencialitat, exclusivitat, etc.).
- Afiliacions TRADE (autònoms econòmicament dependents).
- Assistència SMAC/TAMIB i vistes orals (i estudi d’antecedents).
- Auditories sòcio-laborals.
- Avaluació i control del compliment de la normativa al centre de treball.
- Representació de l’empresa en organismes oficials (sempre que no se’n derivi un procediment ordinari), davant de la representació legal dels treballadors (comitè d’empresa i/o assimilats, etc.).

Assessorament laboral per a particulars
No només ens limitem a assessorar empreses i empresaris, sinó que a més donem suport a la ciutadania en les seves gestions:
- Altes/Baixes de les empleades de la llar.
- Estudi i càlculs/pre-càlculs de pensions i/o de prestacions de qualsevol tipus (jubilació, desocupació, etc.).
Càlcul o revisió d’acomiadaments per part de tercers aliens a BàsicGRUP.

Àmbit dels nostres serveis

Treballador autònom
Petites i mitjanes empreses (Pimes)
Grans Empreses
International Business
Empresa familiar
Entitats sense ànim de lucre

Treballador autònom
Els autònoms són l’origen de l’emprenedoria i coneixem les seves necessitats principals. Amb gairebé 2 milions d’autònoms al país, no sempre tenen les mateixes facilitats que altres entitats, degut a la manca d’estructura.
Conscients d’aquesta singularitat, els oferim:

- Assessoria comptable i tributària.
- Gestió i presentació de les obligacions amb l’AEAT, incloent la pròpia declaració de la renda.

Petites i mitjanes empreses (Pimes)
Sabem que les petites i mitjanes empreses necessiten solucions globals. Els nostres serveis s’orienten cap a:

- Assessoria comptable i tributària.
- Comptabilitat analítica.
- Gestió i presentació de les obligacions amb l’AEAT i el registre mercantil.
- Gestió i presentació de l’IAE davant de l’administració corresponent.
- Gestió i renovació dels certificats digitals.
- Gestió i legalització del llibre d’actes i de socis.
- Suport en la gestió administrativa.
- Administració de les nòmines.

- Assessoria comptable i tributària.
- Comptabilitat analítica.
- Gestió i presentació de les obligacions amb l’AEAT i el registre mercantil.
- Gestió i presentació de l’IAE davant de l’administració corresponent.
- Gestió i renovació dels certificats digitals.
- Gestió i legalització del llibre d’actes i de socis.
- Suport en la gestió administrativa.
- Administració de les nòmines.

Grans Empreses
Les exigències amb les diferents administracions fan que les grans empreses es vegin obligades a destinar més recursos per fer-hi front. Per aquest motiu, des de BàsicGRUP, a banda de poder oferir els mateixos serveis que les Pimes, donem suport a:

- Assessoria comptable i tributària.
- Suport al departament comptable i tributari.
- Seguiment i suport en la presentació de les obligacions mensuals i anuals.
- Seguiment i suport en la presentació de les obligacions amb el Registre Mercantil.

International Business
Sigui perquè una societat estrangera es vol instal·lar a Espanya o bé perquè un no resident vol fer inversions, des de BàsicGRUP podem donar resposta a les consultes i fer els tràmits necessaris per donar compliment davant de les diferents administracions.

Empresa familiar
El 88,8 % de les empreses del nostre país estan sota el paraigües d’empresa familiar.
Existeixen particularitats que cal tenir presents, tant en la gestió de la pròpia empresa com en la gestió del patrimoni familiar.
Des de BàsicGRUP ens hem esforçat els últims anys en ser molt rigorosos per tal de donar solucions dins del marc normatiu i sobretot en la creació d’un protocol familiar.

Entitats sense ànim de lucre
Siguin fundacions o associacions, des de BàsicGRUP podem donar resposta a les obligacions tributàries específiques d’aquestes entitats.