El dimecres 10 de novembre de 2021 es va publicar l’ORDRE ECO/209/2021 per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Finalitza termini de sol·licitud el divendres 19 de novembre a les 14:00h.

Aquesta nova inscripció fa referència a la tercera convocatòria dels ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial repartits durant el transcurs de l’any. Concretament, estan adreçats a persones autònomes i empreses, amb els mateixos requisits que les altres dues ordres d’inscripció prèvia, si bé s’amplien els deutes i costos que donen dret a l’ajut i també l’àmbit temporal (des de l’1 de març del 2020 al 30 de setembre del 2021). Cal destacar que poden demanar l’ajut les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits, tant si s’han presentat en alguna de les anteriors convocatòries prèvies com si es presenten per primer cop a aquests ajuts.

Els requisits que han de complir les persona jurídiques o físiques són els següents:

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE); excloses les activitats financeres y d’assegurances, així com les activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials,
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i 2020,
 • que continuïn exercint l’activitat en l’actualitat,
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en el Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en el Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalen en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte el 2019. Se entén incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en el Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup en més del 30% en el 2020 respecte el 2019.
 • Tenir deutes pendents de pagament meritats entre el 1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
  • Deute comercial, és a dir, factures de proveïdors pendents de pagament
  • Deure financer, és a dir, crèdits (bancaris i no bancaris) que s’hagin demanat, pendents de pagament
  • Deute de costos fixos, tant pagat com pendent de pagament.
 • No haver presentat pèrdues durant l’exercici 2019

En cas de presentació, s’hauran de complir els següents compromisos i obligacions:

 • Mantenir l’activitat econòmica fins el 30 de juny del 2022
 • No repartir dividends durant el 2021 i el 2022
 • No aprovar increments en las retribucions de la alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajuda

Per a més informació sobre el tràmit, no dubtin en posar-se en contacte amb BàsicGrup