Posts tagged "Generalitat"

La Generalitat de Catalunya aprueba la proposición de ley que limita las rendas del alquiler de viviendas

El pasado miércoles 9 de septiembre se aprobó en el Pleno del Parlament de Catalunya la <<Proposició de llei de mesures urgents en materia de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge>>, que previsiblemente será declarada inconstitucional y antiestatutaria por el Tribunal Constitucional. La Exposición de Motivos es muy ambiciosa, al pretender la contención...

Mesures econòmiques COVID-19

A causa de l’extraordinària situació generada per la pandèmia del Coronavirus, la petició d’ajudes per part dels diferents actors econòmics és un constant degoteig. Autònoms i PIMES han vist minvats els seus ingressos a causa del descens de l’activitat econòmica.  En conseqüència, es veuen obligades a adquirir liquiditat a través de vies alternatives per a...

Medidas mercantiles COVID-19

La situación extraordinaria a nivel global motivada por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) ha motivado que se adopten medidas extraordinarias desde los diferentes niveles de administración para mitigar el impacto causado por la disrupción temporal y generalizada de la actividad económica. A continuación, resumimos las medidas adoptadas a nivel mercantil: A. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE...