Com molts ja haureu escoltat el passat 31 de desembre de 2021 ha entrat en vigor el Reial decret llei 32/2021 en el qual s’estableix una reforma laboral.

D’aquesta reforma destaquem quatre aspectes clau:

I. Modernització en la negociació col·lectiva

Es reverteix la prevalença del conveni d’empresa en favor del sectorial

 • El conveni d’empresa preval sobre el sectorial excepte en la regulació del salari i els seus complements
 • Els salaris no podran ser inferiors als del conveni sectorial
 • Es recupera la ultra activitat indefinida, és a dir, les condicions establertes en un conveni col·lectiu seguiran en vigor encara després que s’acabi la seva vigència expressa

II. Simplificació de contractes

Es pretén limitar molt la temporalitat dels contractes i fomentar la contractació indefinida.

 • Desapareix la possibilitat de celebrar el contracte d’obra o servei determinat
 • Els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit, també en el sector de la construcció. L’empresa, una vegada finalitzada l’obra haurà d’oferir una proposta de recol·locació a la persona treballadora. Si la persona treballadora rebutja l’oferta o motiu inherents a la mateixa determinen la impossibilitat de recol·locació, per no existir lloc adequat, es produeix l’extinció del contracte, amb una indemnització del 7% sobre els conceptes salarials establerts en les taules del conveni col·lectiu.
 • Només podrà celebrar-se el contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció
  1. Contracte temporal conjuntural: S’ha d’especificar amb precisió la causa de temporalitat (increment ocasional i imprevisible que generen un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i el que es requereix. Un exemple seria la contractació per a cobrir a treballadors en períodes de vacances anuals. Durada 6 mesos, ampliable per conveni a 1 any
  2. Contracte temporal ocasional: es podrà utilitzar durant un total de 90 dies a l’any repartits entre la plantilla, mai de manera continuada, durant els quals es permetrà la contractació per a aquestes situacions. En aquest temps, les empreses podran realitzar contractes temporals amb causes que tinguin una durada reduïda i limitada dins de la contractació fixa.
 • Contracte de treball per substitució de persona treballadora
 • Es redueix l’encadenament dels contractes per a considerar a una persona fixa (com a màxim poden estar d’alta 18 mesos dins d’un període de 24 mesos)
 • Es fixa una cotització addicional per als contractes de caràcter temporal inferiors a 30 dies. Aquesta cotització addicional es calcula multiplicant per tres la quota resultant d’aplicar a la base mínima de cotització del grup 8 del RGSS per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura de les contingències comunes (en l’actualitat el cost se situa en 26,60 € més). Aquesta cotització addicional no serà aplicable al Règim Agrari, Empleats de Llar, Règim per a la Mineria del Carbó, ni per als contractes de substitució.
 • Contractes formatius: S’estableixen dos tipus de contractes en formació:
  • Formació en alternança de treball: cerca compatibilitzar l’activitat laboral (retribuïda) amb la formació professional o estudis universitaris. Durada mínima 3 mesos i màxima 24 mesos.
  • Per a l’obtenció de la pràctica professional: per als qui ja disposin del títol acadèmic. Durada mínima 6 mesos i màxima 12 mesos, i es podrà utilitzar només durant els 3 anys posteriors en finalitzar dels estudis.

  Es redactarà l’Estatut del Becari en un termini de 6 mesos.

 • Es potencia el contracte fix discontinu que es concertarà per a fer treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada. El còmput d’antiguitat del treballador fix discontinu serà des de l’inici de la relació laboral i no sumant els períodes reals d’activitat com es feia fins ara.
 • S’incrementen les sancions. El grau mínim de 1.000 € a 2.000 €; grau mitjà de 2.001 € a 5.000 € i grau màxim de 5.001 € a 10.000 €

TERMINIS APLICACIÓ:
Es mantenen vigents els contractes subscrits abans del 30/12/2021 aplicant a la normativa anterior al RD 32/2021.
Els contractes que es formalitzin entre el 31/12/2021 al 30/03/2022 s’aplicarà la normativa legal anterior, però la seva durada no podrà ser superior a l’estipulada en l’RD 32/2021, establint una durada màxima de 6 mesos.
A partir del 31/03/2022 entra s’aplicarà íntegrament la nova legislació RD 32/2021.

III. Modernizació de la contractació y subcontractació d’activitats empresarials

Les contractes i subcontractes hauran de complir el conveni del sector de l’activitat que desenvolupen. El conveni d’empresa només podrà aplicar-se per la contractista si determina millors condicions salarials que el sectorial que resulti d’aplicació.

IV. Establiment d’un mecanisme permanent de flexibitat i estabilització de l’ocupació

• Els ERTES procedents del RD 18/2021 (època COVID-19) continuaran vigents en les condicions normatives determinades fins al 28/02/2022.

• L’RD 32/2021 (VIGENTS DONIS DE 31-12-2021) s’estableix una modificació en l’Art. 47 del ET on s’agilita el procediment dels ERTES ETOP. Als ERTES per FORÇA MAJOR se’ls afegeix els ERTES d’FM per limitació o impediment de l’activitat (no vinculant exclusivament a COVID-19).

• Es crea un nou ERTO: Mecanisme XARXA de flexibilitat i estabilització de l’ocupació (Art. 47 BIS ET) que permet reduir jornades i suspendre contractes amb dues modalitats diferents, una cíclica i una altra sectorial. Aquest mecanisme encara no està acabat de definir.

Cati Bosch

BasicGrup Menorca