• El pacte estableix la pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny i estableix condicions per a les empreses que reprenguin la seva activitat en aquesta etapa, establint en sis mesos el compromís de manteniment de l’ocupació.

• S’impedirà acollir-se a l’ERTO a les empreses domiciliades en paradisos fiscals i no serà possible el repartiment de dividends durant l’exercici fiscal que correspon a l’expedient.

• L’exoneració de quotes de la Seguretat Social es manté per a les empreses subjectes a ERTO i s’articulen trams per a les empreses en ERTO de força major parcial.

• S’acorda crear una Comissió Tripartida per al seguiment de mesures i per a la consulta de possibles pròrrogues dels expedients de regulació temporal d’ocupació.

El Govern i els agents socials van subscriure ahir l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació, un conjunt de mesures que aprofundeixen en la protecció dels llocs de treball ja iniciada en els anteriors reials decrets llei, aprovats des de l’inici de la incidència de la crisi sanitària de la Covid 19.

El nou Acord, que va ser ratificat dimarts en el Consell de Ministres, prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major. Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l’ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

L’Acord inclou a més la modificació de la Disposició addicional sisena del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís del manteniment de l’ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

REPARTIMENT DE DIVIDENDS I TRANSPARÈNCIA FISCAL

L’Acord subscrit el dimarts a La Moncloa introdueix dues clàusules que al·ludeixen al repartiment de dividends i a la transparència fiscal. Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTO per força major.

A més les empreses i entitats que s’acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTO, excepte si retornen la part corresponent a l’exoneració aplicada a quotes de la SS.

EXONERACIÓ DE QUOTES

L’Acord Social en Defensa de l’Ocupació manté l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 o més treballadors. Per a les empreses immerses en un ERTO per força major parcial s’estableixen diferents trams, en funció del mes, del nombre de persones treballadores de l’empresa i de la seva afectació per l’ERTO. Per als treballadors que reprenen la seva activitat l’exoneració serà del 85% al maig i del 70% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020). En empreses de 50 o més treballadors l’exempció aconseguirà el 60% al maig i el 45% al juny. Respecte a treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses, en un ERTO de força major parcial, l’exoneració serà del 60%, al maig, i del 45% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors) i del 45% al maig i del 30% al juny (empreses de 50 o més treballadors).

Tal com s’indica en la Disposició Addicional I de l’Acord, el Consell de Ministres podrà, en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin, prorrogar més enllà del 30 de juny de 2020 els ERTO de força major i les seves exoneracions de quotes a la SS, estendre les exoneracions de quotes als ERTO per força major als ERTO per causes objectives i prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes en l’article 25.1 del Reial Decret-llei 8/2020.

DEPARTAMENT LABORAL